مرکز کار ایران

گروه نرم افزاری    پارت گروه نرم افزاری کارشناس امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
هتل ویستریا هتل ویستریا کارشناس پذیرش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
بازرگان گستر آتی آسی بازرگان گستر آتی کارشناس منابع انسانی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
فروشگاه های   زنجیره ای افق کوروش فروشگاه های تحلیلگر فرآیند کسب مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
پارلو پارلو نیروی خدمات آبدارچی تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
سهند سامانه برتر سهند سامانه برتر مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک       اول تجارت الکترونیک کارشناس جذب و استخدام مدیریت منابع انسانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
کارت اعتباری        ایران کیش کارت اعتباری کارشناس امور اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
به پرداخت ملت به پرداخت ملت کارشناس امور اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
حسابگر پرداز غرب حسابگر پرداز غرب بازاریاب اینترنتی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
نهال ماشین مهندس مکاترونیک تمام وقت
انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
۱