مرکز کار ایران

هواپیمایی زاگرس هواپیمایی زاگرس بازرس دریافت و پخش مدیریت،حسابداری، تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
گروه صنعتی آرتا گروه صنعتی آرتا کارشناس تدارکات داخلی تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کنسرسیوم دیالیز     ایران کنسرسیوم دیالیز کارشناس خرید و تدارکات تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
۱