مرکز کار ایران

گروه نرم افزاری       پارت گروه نرم افزاری کارشناس امور اداری مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
وندا وندا کارشناس بازاریابی و فرو مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آینده سازان        رایمون آینده سازان مسئول دفتر تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
به پرداخت ملت به پرداخت ملت منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
ترنا سیستم ترنا سیستم کارشناس دیجیتال مارکتین مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
سفیرصلح و فناوری سفیرصلح و فناوری مشاور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
مرکز کار ایران مرکز کار ایران منشی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
۱