مرکز کار ایران

سالنامه برگ سالنامه برگ طراح گرافیک هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
صفا رایانه صفا رایانه طراح و گرافیست نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
شهاب گلد شهاب گلد طراح و گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک   سپنتا تجارت الکترونیک طراح و گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
راهکارهای همراه  کارینا راهکارهای همراه طراح و گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بنکو بنکو گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
رسانا رسانا گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
موسسه فرهنگی        انتشاراتی پیشگامان پارسه موسسه فرهنگی گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
گروه مهندسین      نیکان گروه مهندسین گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
مانا افراز مانا افراز گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
توسعه فناوری      اطلاعات چیستا توسعه فناوری گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازارساز بازارساز گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
پله آرت پله آرت گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کیان تجارت کیان تجارت طراح و گرافیست گرافیک تهران تمام وقت
انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
استودیو آرت سنتر استودیو آرت سنتر گرافیست هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
پیام افزار پیک        آسا پیام افزار پیک کارشناس طراحی هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
بهار ارتباط گستر گرافیست گرافیک رایانه ای تهران نیمه وقت
انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶
۱