مرکز کار ایران

ایده پرداز ژوبین ایده پرداز ژوبین خبرنگار هنر ، ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
صنایع بسته بندی      ایمان صنایع بسته بندی خبرنگار ادبیات و هنر تهران تمام وقت
انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
نشریه گزیده دنیای سرامیک نشریه گزیده دنیای خبرنگار هنر ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
صوفی گشت صوفی گشت خبرنگار هنر ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حسابگر پرداز غرب حسابگر پرداز غرب بازاریاب اینترنتی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
ستاره درخشان خبرنگار ارتباطات اجتماعی تهران تمام وقت
انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
۱