مرکز کار ایران

دشت مرغاب یک ویک دشت مرغاب یک ویک مدیر ایمنی و بهداشت مهندسی صنایع ایمنی شیراز تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
داده پردازی رسپینا داده پردازی رسپین کارشناس ایمنی مهندسی صنایع ایمنی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
داده پردازی             رسپینا داده پردازی کارشناس ایمنی ایمنی و بهداشت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
میراب میراب سرپرست HSE ایمنی و بهداشت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
باما باما مدیر فروش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
۱