مرکز کار ایران

زیست دارو دانش زیست دارو دانش تکنسین مکانیک تمامی رشته ها کرج تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
کوانسنس کوانسنس کاراموز مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بهفخر بهفخر کارشناس مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
هواپیمایی زاگرس هواپیمایی زاگرس تکنسین کارگاه مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
پارسیس پارسیس کارشناس طراحی مکانیکی مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
برودتی و حرارتی                نیک برودتی و حرارتی کارشناس مکانیک مهندسی مکانیک تهران تمام وقت
انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
گلرنگ سیستم گلرنگ سیستم ارشناس شبکه و سخت افزار نرم افزار تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
باما باما مدیر فروش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
۱