مرکز کار ایران

ایده پرداز ژوبین ایده پرداز ژوبین خبرنگار هنر ادبیات تهران تمام وقت
انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
سهند سامانه برتر سهند سامانه برتر مسئول دفتر مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
ایکس بادی ایکس بادی بازاریاب دیجیتال تمامی رشته ها تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک       اول تجارت الکترونیک کارشناس جذب و استخدام مدیریت منابع انسانی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
به پرداخت ملت به پرداخت ملت کارشناس امور اجرایی مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸
موسسه پیشگامان         ابدال صنعت موسسه پیشگامان مشاور روانشناسی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
باما باما مدیر فروش مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
آریامدتور آریامدتور کارشناس اخذ ویزا مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
موسسه ره پیمایان علم و اندیشه موسسه ره پیمایان مشاور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
پردیسان پردیسان مشاور علوم انسانی تهران تمام وقت
انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸
سفیرصلح و فناوری سفیرصلح و فناوری مشاور مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
اصالت اصالت مشاوره مدیریت تهران تمام وقت
انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
۱