مرکز کار ایران

سعید مرادی سعید مرادی مدیریت بازرگانی تهران
انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸
سعید مرادی سعید مرادی الکترونیک (طراحی دستگاه) تهران
انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸
آرمان انسی آرمان انسی مدیریت ارشد و مدیریت اجرایی مدیریت تحقیق و توسعه کارآفرینی تهران تمام وقت
انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
احمدرضا دمستانی احمدرضا دمستانی مدیریت و مشاور مدریت حسابداری کامپیوتر تهران
انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۸
آرمان انسی آرمان انسی کارآفرینی تهران تمام وقت
۱
logo-samandehi