به گزارش خبرنگار مهر، تشکل‌ها و مجامع به عنوان تریبون‌های رسمی هم صدایی اقشار مختلف در دنیا به رسمیت شناخته می شوند تا در قالب گروه بتوانند حقوق خود را به لحاظ قانونی مطالبه کنند؛ تشکل های کارگری و کارفرمایی در تمام دنیا تشکل‌های مهمی قلمداد می‌شوند.

در کشور ما نیز تشکل‌های رسمی کارگری کشور طی چند سال گذشته با رشد مواجه بودند که شامل «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، «مجمع نمایندگان کارگران کشور»، «انجمن های صنفی کارگری» و «کانون کارگران بازنشسته» هستند.

قدرت تشکل‌یابی به قدری اهمیت دارد که نمایندگان کارگری بارها، استقلال تشکل‌ها و تشکل‌یابی را در کنار «معیشت» و «سه جانبه گرایی» به عنوان سه ضلع مثلث مطالبات مهم کارگری عنوان کرده اند.

تعداد کانون عالی شوراهای اسلامی دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع، از هزار و ۳۸ تشکل در سال ۸۴ با رشد ۵۹ درصدی در پایان آذر امسال به هزار و ۹۸۶ تشکل افزایش یافت. همچنین تعداد مجمع نمایندگان کارگران کشور از هزار و ۱۲۴ تشکل در سال ۸۴ با افزایش ۵۹ درصدی در پایان آذرماه به ۶ هزار و ۲۴۶ تشکل رسیده است. تعداد انجمن های صنفی کارگری و کانون های مربوطه که در سال ۸۴ تعداد ۲۴۳ انجمن بود، تا پایان آذرماه سال جاری ۱۲۲ درصد افزایش یافت و تعداد انجمن های دارای اعتبار و در حال تشکیل به هزار و ۶۱۷ انجمن رسیده است.

کانون کارگران بازنشسته نیز در پایان آذرماه امسال نسبت به تعداد کانون های این تشکل در سال ۸۴ با رشد ۵۴ درصدی مواجه بوده است به طوریکه در حال حاضر ۳۴۷ کانون در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مجموع تشکل‌های کارگری در پایان آذرماه امسال با رشد ۶۶ درصدی به ۱۰ هزار و ۱۹۶ تشکل دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع افزایش یافته است؛ در حالیکه این میزان در پایان سال ۸۴ دو هزار و ۵۱۸ تشکل و انجمن بود. این آمار نشان می دهد در این بازه زمانی ۷ هزار و ۶۷۸ تشکل کارگری جدید تاسیس شده که ۴هزار واحد آن از سال ۹۲ به بعد بوده است.

بر اساس این گزارش، همچنین تشکل انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط با رشد ۴۱ درصدی از هزار و ۳۹ انجمن و کانون در سال ۸۴ به دو هزار و ۵۵۶ تشکل افزایش یافته است.

در مجموع، تعداد «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» که در سال ۸۴ به میزان سه هزار و ۵۵۷ انجمن، مجمع و کانون بود که تا پایان آذرماه با رشد ۶۰ درصدی به ۱۲ هزار و ۷۵۲ تشکل رسیده است.