از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٥،‌٢٤٩٨١ کارگاه (‌٧٩,٨ در صد)‌ در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه ( ٢٠.٢ در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.


به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٥ تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال ١٣٩٤ ،‌٦,٤ در صد کاهش دارد .


از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال١٣٩٥، ٢٤٩٨١ کارگاه (‌٧٩,٨ در صد)‌ در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه ( ٢٠.٢  در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.


تعداد کارگاه‌های صنعتی ٤٩-١٠  نفر کارکن فعال در سال ١٣٩٥، ‌٧,٨ در صد و کارگاه‌های صنعتی ٥٠ نفر کارکن و بیشتر فعال،‌ ٠.٥ درصد  نسبت به سال ١٣٩٤ کاهش داشته است.


بر اساس نتایج این طرح،‌ تعداد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی، ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٥،‌برابر با ٣٠٧٩ و در سال ١٣٩٤،‌برابر با ٣٣٢٤ کارگاه بوده است.


درصد کارگاههای غیر فعال صنعتی در سال ١٣٩٥برابر با ٨,٢ در صد بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤ تغییری نداشته است.‌