۸۰ درصد کارگاه‌های صنعتی کشور زیر ۵۰ نفر کارکن دارند

  • کد خبر: ۱۳۹۳۶
  • ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۹

نتايج طرح آمارگيری از كارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر كاركن و بيشتر در سال ١٣٩٦ برای عملكرد ١٣٩٥ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن ۷۹.۸ درصد کارگاه‌ها بین ۱۰ تا ۴۹ کارکن داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٦ ( عملکرد ١٣٩٥) منتشر شد.


از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٥تعداد ٢٤٩٨١ کارگاه (‌٧٩,٨ در صد)‌ در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه ( ٢٠.٢  در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.


در سال ١٣٩٥ تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال ١٣٩٤ ،‌٦,٤ در صد کاهش دارد .


از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال١٣٩٥، ٢٤٩٨١ کارگاه (‌٧٩,٨ در صد)‌ در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه ( ٢٠.٢  در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.


تعداد کارگاه‌های صنعتی ٤٩-١٠  نفر کارکن فعال در سال ١٣٩٥، ‌٧,٨ در صد و کارگاه‌های صنعتی ٥٠ نفر کارکن و بیشتر فعال،‌ ٠.٥ درصد  نسبت به سال ١٣٩٤ کاهش داشته است.


بر اساس نتایج این طرح،‌ تعداد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی، ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٥،‌برابر با ٣٠٧٩ و در سال ١٣٩٤،‌برابر با ٣٣٢٤ کارگاه بوده است.


درصد کارگاههای غیر فعال صنعتی در سال ١٣٩٥برابر با ٨,٢ در صد بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤ تغییری نداشته است.‌