مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

برچسب ها
برچسب: حقوق و دستمزد 99
زور دیوان عدالت هم به سازمان نرسید
طبق ماده 36 قان991515">ون تأمین اجتماعی تأخیر یا عدم پرداخت... حق بیمه ت991515">وسط کارفرما رافع مسؤ991515">ولیت 991515">و تعهدات سازمان در... مقابل بیمه شده نیست با این 991515">وج991515">ود سال هاست شعب... سازمان تأمین اجتماعی در ص991515">ورت تاخیر یا عدم پرداخت حق...
کد خبر: ۱۴۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


پس از ساعتها مذاکره اعضای ش991515">ورای عالی برای افزایش حق... مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰هزارت991515">ومان به اجماع رسیدند این... پیشنهاد جهت تص991515">ویب به د991515">ولت خ991515">واهد رفت در این جلسه... پایه مزدی نیز دستخ991515">وش تغییر شد ...
به گزارش خبرنگار مهر اعضای ش991515">ورای عالی کار در نشست... بر ر991515">وی افزایش ۲۰۰ هزار ت991515">ومانی حق مسکن کارگران به... اجماع رسیدند در ص991515">ورت تص991515">ویب د991515">ولت حق مسکن کارگران برای... سال جاری به ۳۰۰ هزار ت991515">ومان افزایش خ991515">واهد یافت از...
کد خبر: ۱۴۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


پس از گذشت ۳ ماه از شر991515">وع سال 991515">و د991515">و... ماه از تص991515">ویب حداقل 991515">دستمزد امسال بالاخره امر991515">وز ساعت ۱۶... ش991515">ورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره میزان افزایش حق...
به گزارش خبرنگار مهر حداقل 991515">حق991515">وق امسال کارگران ۲۱ درصد... رشد کرد این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران م991515">واجه... شد به گ991515">ونه ای که کارگران در اقدامی بی سابقه... حاضر به امضای ص991515">ورتجلسه 991515">و مص991515">وبه 991515">دستمزد ۹۹ نشدند آنط991515">ور...
کد خبر: ۱۴۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


عض991515">و کارگری ش991515">ورای عالی کار با بیان اینکه هن991515">وز زمان... تشکیل ش991515">ورای عالی کار اعلام نشده...
افزایش حق مسکن خ991515">وب است اما باید یک نظام پایش... باشیم فرامرز ت991515">وفیقی در گفت 991515">و گ991515">و با خبرنگار مهر... در م991515">ورد زمان برگزاری جلسه ش991515">ورای عالی کار اظهار داشت... تا به این لحظه خبری از س991515">وی 991515">وزارت تعا991515">ون کار...
کد خبر: ۱۴۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


عض991515">و ش991515">ورای عالی کار با بیان اینکه نشست ش991515">ورای عالی... کار برای حق مسکن کارگران که قرار ب991515">ود امر991515">وز برگزار... ش991515">ود لغ991515">و شد گفت ماده 41 قان991515">ون کار امسال برای...
فرامرز ت991515">وفیقی در گفت 991515">وگ991515">و با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس... در م991515">ورد جلسه امر991515">وز ش991515">ورای عالی کار که قرار ب991515">ود... برای حق مسکن کارگران برگزار ش991515">ود گفت این جلسه به... خاطر اینکه 991515">وزیر صنعت برکنار شده 991515">و نماینده 991515">وزارت صنعت...
کد خبر: ۱۴۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


اگر چه سهام عدالت ۴۹ میلی991515">ون ایرانی را شامل شده... است اما اقشار آسیب پذیری مانند کارگران 991515">وج991515">ود دارند که... در ت991515">وزیع این سهام ت991515">وجه مناسبی به آنها نشده است...
به گزارش خبرنگار مهر طرح ت991515">وزیع سهام عدالت ا991515">ولین بار... در مرداد ماه سال ۸۴ 991515">و پس از ابلاغ سیاست... های اصل ۴۴ قان991515">ون اساسی در جلسه هیئت 991515">وزیران د991515">ولت... 991515">وقت به تص991515">ویب رسید افزایش بهره 991515">وری شرکت ها به...
کد خبر: ۱۴۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


کارگران در حال پایمال شدن است گفت دی991515">وان عدالت اداری... باید هر چه سریعتر شکایت کارگران را پیگیری 991515">و در... ص991515">ورت صحت ادله مص991515">وبه 991515">دستمزد را ابطال کند ...
محمدرضا تاجیک در گفت 991515">و گ991515">و با خبرنگار مهر اظهار... داشت بعد از دست991515">ور رئیس ق991515">وه قضائیه هفته گذشته جلسه... ای با سازمان بازرسی کل کش991515">ور در خص991515">وص چارچ991515">وب تعیین... مزد شکایت تشکل های کارگری به دی991515">وان عدالت اداری در...
کد خبر: ۱۴۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


لزوم اصلاح قانون کار
مسؤ991515">ول بسیج کارگران 991515">و کارخانجات کش991515">ور با بیان اینکه ش991515">ورای...
علی حسین رعیتی فرد مسؤ991515">ول بسیج کارگران 991515">و کارخانجات کش991515">ور... در گفت 991515">وگ991515">و با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در م991515">ورد... اینکه امسال برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان کارگران مص991515">وبه... را امضاء نکردند گفت اعضای ش991515">ورای عالی کار باید ط991515">وری...
کد خبر: ۱۴۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


پرونده دولت به دادگاه می‌رود؟
مجلس اخیرا درخ991515">واست اعمال ماده 234 آیین نامه در خص991515">وص... مص991515">وبه ش991515">ورای عالی کار در ارتباط با حداقل 991515">حق991515">وق 991515">و... 991515">دستمزد سال 99 کارگران را داد که این درخ991515">واست امضا... 991515">و به هیات رئیسه ارجاع شده است ...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس محمد شریعتمداری 991515">وزیر تعا991515">ون... کار 991515">و رفاه اجتماعی 26 فر991515">وردین ماه 99 مص991515">وبه ش991515">ورای... عالی کار در خص991515">وص تعیین حداقل مزد کارگران در سال... 1399 را به کلیه کارفرمایان 991515">و کارگاه­ های مشم991515">ول قان991515">ون...
کد خبر: ۱۴۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


مدیرکل تأمین اجتماعی استان قز991515">وین ازتعیین 991515">دستمزد 991515">و حداقل مزایای... پرداختی به کارگران مشم991515">ول قان991515">ون کار 991515">و میزان افزایش 991515">دستمزد... ر991515">وزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۹ خبر داد...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ر991515">وابط عم991515">ومی اداره... کل تأمین اجتماعی استان قز991515">وین سیر991515">وس نصیری در این باره... اظهار داشت ت991515">وضیحات کامل در خص991515">وص تعیین حداقل 991515">دستمزد ر991515">وزانه... سال ۱۳۹۹ 991515">و سایر سط991515">وح 991515">دستمزدی 991515">و حداقل مزایای پرداختی...
کد خبر: ۱۴۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


نح991515">وه محاسبه 991515">حق991515">وق 991515">و مزایا 991515">و دریافتی کارگران اعم از... حداقلی بگیران 991515">و سایر سط991515">وح مزدی برای سال ۹۹ اعلام...
به گزارش خبرنگار مهر همه کارکنان تحت پ991515">وشش قان991515">ون... کار مشم991515">ول مص991515">وبه هفته گذشته ش991515">ورای عالی کار در خص991515">وص... افزایش 991515">دستمزد می ش991515">وند بر اساس مص991515">وبه ش991515">ورای عالی کار... 991515">دستمزد سال جاری برای د991515">و گر991515">وه از کارگران یعنی «...
کد خبر: ۱۴۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


کارفرمای بخش خص991515">وصی معتقد است فضای نامطل991515">وب کسب 991515">و کار... آستانه تحمل کارفرمایان را کاهش داده 991515">و سبب شده کارفرمایان... با افزایش 991515">دستمزد کارگران تحت فشار مضاعف قرار بگیرند ...
محسن م991515">ولایی در گفت 991515">و گ991515">و با خبرنگار مهر با... بیان اینکه 991515">دستمزد در بخش ت991515">ولید د991515">و 991515">وجه دارد گفت... اگر ت991515">ولیدکننده ای م991515">واد ا991515">ولیه را می خرد سپس فرآ991515">وری... ر991515">وی آن انجام داده 991515">و محص991515">ول صنعتی به فر991515">وش می...
کد خبر: ۱۴۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


وزیر کار پس از جلسه تعیین دستمزد:
با افزایش۲۱ درصد حداقل 991515">دستمزد سال جاری کارگران با احتساب... سایرآیتم های پرداختی حداقل 991515">دستمزد ۵۵ درصد هزینه معیشت یک... خان991515">وار کارگری ۳ ۳نفری را پ991515">وشش می دهد ...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 991515">وزارت تعا991515">ون کار... 991515">و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری بامداد امر991515">وز پس از پایان... نشست ش991515">ورای عالی کار 991515">و قطعی شدن میزان افزایش 991515">دستمزد... امسال کارگران گفت ش991515">ورای عالی کار حداقل 991515">دستمزد کارگران در...
کد خبر: ۱۴۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱


با تصویب شورای عالی کار
نمایندگان کارفرمایان 991515">و د991515">ولت با ت991515">وافق بر رشد ۲۱ درصدی... 991515">دستمزد کارگران پر991515">ونده 991515">دستمزد ۹۹ را بد991515">ون جلب نظر کارگران...
به گزارش خبرنگار مهر جلسه 991515">دستمزد ش991515">ورای عالی کار... بد991515">ون جلب نظر نمایندگان کارگران 991515">و با ت991515">وافق بین نمایندگان... کارفرمایان 991515">و د991515">ولت بر افزایش ۲۱ درصدی 991515">حق991515">وق به پایان... رسید نمایندگان کارگری حاضر در جلسه ضمن انتقاد از ر991515">وند...
کد خبر: ۱۴۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱